Algemene voorwaarden

A. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel over trainingen/coaching zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan WB en/of WB Mediation, en/of WB coaching en/of aan degene die voor WB werkzaam zijn, en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 2. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WB, met dien verstande dat WB die opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar onderneming verbonden personen, welke personen daarvoor nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn.
 3. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van WB en -indien deze zich mocht voordoen- en al degenen die voor WB werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan WB voldane en/of verschuldigde honorarium.
 4. WB kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. WB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart WB, en al degenen die voor WB werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal WB het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door WB ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.
 7. De door de opdrachtgever aan WB verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is WB gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €40,00 aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en WB is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van WB en al degenen die voor WB werkzaam zijn.

B. Trainingen & Coaching

 1. Inschrijving voor de door WB verzorgde trainingen en/of coaching geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail. WB zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigingen.
 2. WB verzend voorafgaand aan de training en/of coaching een factuur na inschrijving als bedoeld in artikel 10. WB kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen de in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de gelden voor het jaar waarin de training van start gaat, niet op de prijs genoemde in eerdere toegestuurde brochures of anderszins eerder verstrekte informatie. De deelnemer wordt geacht in het in lid 10 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs. Betaling van de door de opdrachtgever/ deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €40,00. In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privéadres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.
 3. Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor de geplande eerste trainingsdag. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 100,- aan administratiekosten. Bij latere (48 uur) annulering is het volledig bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 4. Bij verhindering van een deelnemer om (door WB als zodanig te beoordelen) overmacht redenen bij een deel van een lopende training en/of training zal WB op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij WB. Voor deze vervanging is de opdrachtgever/ deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
 5. WB zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor de training en/of coaching bij onvoldoende deelnemers te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. WB zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.
 6. WB is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door WB, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege WB te werk zijn gesteld of wier diensten door WB gebruik is gemaakt.
 7. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen berust bij WB. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.
 8. WB behoudt te alle tijde de vrijheid trainers/coaches, door haar met uitvoering van de training en/of coaching belast, te vervangen door andere trainers/coaches.
 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52723941.